Operacje wojskowe prowadzone na współczesnym polu walki charakteryzują dużą mobilnością jednostek, dążeniem do prowadzenia działań sieciocentrycznych (Network Centric Warfare) i coraz powszechniejszym stosowaniem środków informatycznych oraz zaawansowanego oprogramowania aplikacyjnego (np. systemy BMS), a co za tym idzie coraz większą automatyzacją wykonywanych zadań, wykorzystującą np. bezzałogowe środki lotnicze (BSL).

Stawia to określone wymagania na system teleinformatyczny, tworzący sieciową platformę łączności zdolną do transferu różnego rodzaju informacji (głos, dane, wideo) w zadanym czasie, z określoną gwarancją dostarczenia, w warunkach wysokiej mobilności i zmienności sytuacji, przy wykorzystaniu głównie środków radiowych.

Ponadto, wobec rozwoju technik podsłuchu, zakłócania, przechwytywania transmisji, niezwykle ważnym zagadnieniem staje się zapewnienie bezpieczeństwa transferu w sieciach, szczególnie radiowych, poprzez zastosowanie odpowiednich mechanizmów kryptograficznych.

Opracowany w firmie Transbit Sp. z o.o. system taktycznej łączności pola walki RADION® jest odpowiedzią na problemy łączności współczesnego teatru działań na poziomie taktycznym.

System RADION® bazuje na cyfrowych radiostacjach szerokopasmowych SDR R-450C, zapewniających pododdziałom cyfrową łączność w radiowej sieci IP. System funkcjonuje w oparciu o sieć IP, z licznymi interfejsami do różnych systemów łączności, eksploatowanych w Siłach Zbrojnych, nie opartych o transmisję w sieci pakietowej, jak na przykład STORCZYK.

Na rysunku przedstawiono przykładową strukturę obiektu, dołączonego do radiowej sieci IP, wykorzystującą urządzenia systemu RADION®.

Radion A4_Schemat do strony www

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanej informacji w systemie przewidziane jest miejsce na urządzenia utajniające informację, dzielące obiekt i sieć na niezależne segmenty:

  • bezpieczny segment lokalnej sieci IP obiektu, zapewniającej wymianę informacji urządzeń w obrębie obiektu;
  • segment otwartej sieci IP, którego centrum stanowi integrator, zapewniający wymianę informacji pomiędzy obiektem i otoczeniem zewnętrznym poprzez różnego rodzaju środki łączności dalekosiężnej radiowej i przewodowej;
  • radiowe sieci taktyczne pola walki, w tym szerokopasmowa sieć radiowa IP, oraz dalekosiężne połączenia kierunkowe.

System składa się z wielu urządzeń, po połączeniu pozwalających na realizację dowolnych schematów sieci i łączności.

Zestaw łącznico-krotnicy ŁK-24VC oraz jej rozszerzenia – łącznico-krotnicy ŁK-24VC-EX stanowi centrum, wokół którego skupione są usługi przetwarzania fonii w technologii VoIP oraz analogowej, jak również zapewnia ono współpracę z systemami typu STORCZYK.

ŁK-24VC_500

Łącznico-krotnica ŁK-24VC współpracuje z siecią IP poprzez styk Ethernet i umożliwia:

  • obsługę zarejestrowanych w centrali terminali VoIP, wykorzystujących sygnalizację SIP lub H.323;
  • zestawianie połączeń pomiędzy siecią komutacji pakietów (VoIP), a siecią komutacji kanałów;
  • podłączenie centrali przez trakt ISDN PRI z sygnalizacją DSS1;
  • podłączenie jednego urządzenia ze stykiem Ethernet 10Base-T/100Base-TX (styk elektryczny);
  • zestawianie połączeń pomiędzy sieciami ISDN i VoIP przy wykorzystaniu sygnalizacji SIP lub H.323;
  • podłączenie czterech jednotorowych aparatów analogowych z wybieraniem DTMF i generacją sygnału dzwonienia do abonentów: w trybie CA z zasilaniem linii lub w trybie CB bez zasilania i z detekcją sygnału dzwonienia;
  • podłączenie czterech radiostacji RDST połączeniem trzyparowym.

LK-24VC-EX-01_500

Łącznico-krotnica ŁK-24VC-EX stanowi rozszerzenie możliwości łącznicy ŁK-24VC i pozwala na dołączenie interfejsów i realizację usług systemu STORCZYK – czyli systemu pracującego w trybie komutacji kanałów.

ŁK-24VC-EX współpracuje poprzez trakt ISDN PRI z ŁK-24VC, integrując w tym zestawie systemy telefonii VoIP, analogowej i STORCZYK.

Urządzenie obsługuje: czternaście aparatów telefonicznych analogowych CA lub cyfrowych systemu STORCZYK, dwa połączenia poprzez sieć łączności z aparatami AC-16D lub F, jedenaście traktów cyfrowych w standardzie systemu STORCZYK oraz standardzie DSS1, z możliwością włączenia abonentów lokalnej sieci komputerowej do sieci szkieletowej tworzonej na bazie systemu STORCZYK lub na bazie systemów publicznych. Urządzenie współpracuje z systemami telefonii internetowej zgodnej z H.323 i SIP.

AC-16IP-01_bez tla_500

Terminal VoIP AC-16IP stanowi urządzenie końcowe dla operatorów obiektu (załogi). Podłączone do sieci interfejsem Ethernet pozwala na realizację do ośmiu połączeń VoIP jednocześnie, odbieranych na dwie niezależne słuchawki, obsługuje sygnalizację SIP i H.323, posiada szeroki wybór kodeków oraz liczne funkcje wspomagające działanie użytkownika takie, jak książka telefoniczna, automatyczny odbiór, definiowane przyciski funkcyjne.

Cyfrowe pulpity łączności AC-16SG przeznaczone są do wykorzystania jako komponent systemu łączności montowany na wozie dowodzenia baterii wykorzystującej zautomatyzowany system prowadzenia ognia lub innych podobnych zestawów.

Urządzenia AC-16SG realizują łączność foniczną oraz przesyłanie danych sterujących pomiędzy zespołem efektorów i wozem dowodzenia wykorzystując łącze G.703. Transmisja jest realizowana zgodnie z technologią SCIP (Secure Communications Interoperablity Protocol) zapewniając wymagany stopień utajnienia informacji przesyłanej, gwarantujący bezpieczeństwo transferu. Dzięki temu pulpity AC-16SG realizują ideę bezpiecznego przesyłania danych bezpośrednio od użytkownika, przesyłając zarówno fonię jak i dane w zdeterminowanym czasie, niezbędnym dla prawidłowego działania zestawu efektorów.

Urządzenie posiada interfejsy pozwalające na dołączenie zewnętrznych dwóch styków RS422, po których wymieniana jest informacja niejawna do sterowania armat. Ponadto urządzenie posiada interfejs Ethernet 10/100-BaseTX, pozwalający na realizację łączności fonicznej w trybie „bez utajniania” w sieci niejawnej, przy wykorzystaniu sygnalizacji H.323 lub SIP, jak również złącze do dołączenia zewnętrznego zestawu słuchawkowego.

RP-101

Router pokładowy RP-101 realizuje funkcję routera sieciowego IP z interfejsami optycznymi, który umożliwia budowanie polowych sieci informatycznych pomiędzy obiektami wyposażonymi w urządzenia obsługujące interfejs typu Ethernet 10/100Base-T/TX i/lub 100Base-FX.

Urządzenie umożliwia budowę szkieletowo-dostępowej sieci teleinformatycznej typu IP. Router udostępnia 4 interfejsy Ethernet różnych typów. Pakietem danych przesyłanym i komutowanym w sieci jest pakiet IP zgodny z zaleceniem RFC 791. RP-101 współpracuje z innymi urządzeniami sieciowymi na rynku, niezależnie od producenta. Bogata funkcjonalność routera umożliwia tworzenie zaawansowanych konfiguracji sieciowych w oparciu o RP-101.

W trakcie pracy w sieci teleinformatycznej oraz sieci WAN urządzenie może współpracować innymi urządzeniami spełniającymi w/w standardy, w szczególności z wieloma urządzeniami produkcji firmy Transbit.

Na potrzeby współpracy z urządzeniami utajniającymi informację RP-101 obsługuje listy kontroli dostępu ACL, posiada możliwość zestawiania tuneli IPSec oraz tuneli GRE, jak również spełnia odpowiednie wymagania funkcjonalne dotyczące bezpieczeństwa przy przetwarzaniu informacji oznaczonych klauzulami niejawności.

Router pokładowy RP-120 realizuje funkcję routera sieciowego z interfejsami szeregowymi pracującymi w standardzie RS-232C w trybie asynchronicznym lub synchronicznym (do których dołączone mogą być np. modemy cyfrowe Transbit MK-16BW, pracujące w trybie MK-16 lub MK-64, oraz modemy analogowe Telsoft 2842MF-PIT) oraz z interfejsem elektrycznym 10/100Base-T/TX i interfejsem optycznym 100Base-FX, który umożliwia budowanie polowych sieci informatycznych.

Router udostępnia 2 interfejsy Ethernet różnych typów oraz 8 interfejsów szeregowych.

Drugą funkcją routera RP-120 jest zarządzanie urządzeniami firmy Transbit przez interfejsy szeregowe RS-232C. Oprogramowanie aplikacyjne użytkownika może poprzez router RP-120 efektywnie zarządzać zestawem urządzeń łączności obiektu, wykorzystując do kontaktu z RP-120 pokładową sieć lokalną IP.

Serwer pokładowy SUS-8 pełni funkcję platformy dla oprogramowania serwera realizującego usługi sieciowe, w szczególności we współpracy z urządzeniami teleinformatycznymi firmy Transbit.

sus_iso_front_IMG_7720_500

Ze względu na uniwersalną architekturę opartą o rozwiązania firmy Intel, możliwa jest instalacja systemów Windows i Linux oraz oprogramowania aplikacyjnego przydatnego w realizacji zadań obiektów dowodzenia i kierowania szczebla taktycznego: baz danych, modułów aplikacji C4ISR, konwerterów programowych, serwerów proxy, sanityzerów i innych, jak również oprogramowania stacji roboczych.

Serwer wyposażony jest w dwa, wyjmowane dyski SSD oraz wszystkie niezbędne interfejsy: USB, RS-232, VGA/DVI, Ethernet, audio.

Możliwe jest wykonanie serwera w wersji certyfikowanej, wyposażonej w mechanizmy pozwalające na instalację i akredytację użycia certyfikowanego oprogramowania przetwarzającego informację o klauzuli niejawne.

KO-2s8-06_07_M

Przełączniki sieci Ethernet KO-2s8, występujące w kilku odmianach, w zależności od zastosowania, pozwalając na realizację segmentów sieci lokalnych w warunkach polowych, zarówno na wozie bojowym lub w aparatowni, jak i bezpośrednio w terenie. Przełączniki posiadają interfejsy elektryczne 10Base-T/100Base-TX oraz optyczne 100Base-FX i 1000Base-SX, wyprowadzone na różne typy złącz fizycznych. Mogą występować w wersji bezobsługowej, z włączonym protokołem STP, lub jako urządzenia konfigurowalne przez oprogramowanie zarządzające w celu ustawienia usług VLAN, obsługi multikastów, itp.

Integrator RP-110 realizuje funkcję routera IP oraz komutatora strumieni i szczelin z możliwością wyprowadzenia interfejsów G.703, STANAG 4210, 2- i 1-parowych SHDSL oraz traktów optycznych i interfejsów Ethernet, a także innych interfejsów specyficznych dla dołączanych radiostacji obiektu.

rp-110-01_tył_500

Jako integrator RP-110 realizuje sieć WAN, łączą się z innymi urządzeniami tego typu poprzez radiostacje szerokopasmowe SDR R-450C, radiolinie cyfrowe R-450A-01/02, radiostacje KF i UKF oraz łącza przewodowe w/w standardów, współpracuje również z radiostacjami bazowymi radiostacji osobistych żołnierzy (SPR).

Dzięki wbudowanym funkcjom do współpracy z radiostacjami szerokopasmowymi R-450C integrator RP-110 pozwala na efektywną i pewną pracę obiektów mobilnych, takich jak np. KTO Rosomak, w radiowej sieci taktycznej IP pola walki, tworzonej przez radiostacje R-450C.

Radiolinia R-450A-01 stanowi od lat niezawodny środek łączności radiowej kierunkowej dalekosiężnej horyzontalnej i stosowana jest w ruchomych węzłach łączności cyfrowej. Stosowane w systemie RADION® nowe wersje tej radiolinii zwiększają możliwości realizacji połączeń przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa przesyłanej informacji poprzez zastosowanie silniejszych wewnętrznych mechanizmów kryptograficznych. Radiolinia R-450A-02, przy maksymalnej przepustowości przesyłania danych 34Mb/s, zapewnia dodatkowe szyfrowanie i dodatkowe tryby pracy przydatne w nieprzyjaznych warunkach terenowych.

R-450A-01

Przedstawiony powyżej zestaw urządzeń systemu RADION® nie wyczerpuje wszystkich możliwości i jest jedynie wycinkiem z całej palety urządzeń.

Urządzenia systemu RADION® spełniają wymagania grup klimatycznych od N.7-O do N.13-O według norm obronnych NO-06-A101-108 oraz kompatybilności elektromagnetycznej według normy NO-06-A200 i mogą pracować w ruchu. Mogą być instalowane w wozach bojowych i transportowych (np. KTO Rosomak), zarówno na podwoziu kołowym, jak i gąsienicowym, jak również we wszelkiego rodzaju aparatowniach łączności, informatycznych, dowodzenia i kierowania.

Duża elastyczność w zestawianiu wariantów systemu, jednolite zarządzanie poprzez WWW lub aplikację użytkownika, parametry osiągane we wzajemnej współpracy i wysoka odporność na wymagania klimatyczne i mechaniczne pozwalają systemowi RADION® na osiągnięcie wysokiego stopnia integracji, zapewnienie użytkownikowi efektywnej platformy dla działania jego aplikacji oraz na spełnienie wymagań współczesnego pola walki.

„System taktycznej łączności pola walki RADION®.pdf”pobierz ulotkę