Operacje wojskowe prowadzone na współczesnym polu walki charakteryzują dużą mobilnością jednostek, dążeniem do prowadzenia działań sieciocentrycznych (Network Centric Warfare) i coraz powszechniejszym stosowaniem środków informatycznych oraz zaawansowanego oprogramowania aplikacyjnego (np. systemy BMS), a co za tym idzie coraz większą automatyzacją wykonywanych zadań, wykorzystującą np. bezzałogowe środki lotnicze (BSL).

Stawia to określone wymagania na system teleinformatyczny, tworzący sieciową platformę łączności zdolną do transferu różnego rodzaju informacji (głos, dane, wideo) w zadanym czasie, z określoną gwarancją dostarczenia, w warunkach wysokiej mobilności i zmienności sytuacji, przy wykorzystaniu głównie środków radiowych.

Ponadto, wobec rozwoju technik podsłuchu, zakłócania, przechwytywania transmisji, niezwykle ważnym zagadnieniem staje się zapewnienie bezpieczeństwa transferu w sieciach, szczególnie radiowych, poprzez zastosowanie odpowiednich mechanizmów kryptograficznych.

Opracowany w firmie Transbit Sp. z o.o. system taktycznej łączności pola walki RADION® jest odpowiedzią na problemy łączności współczesnego teatru działań na poziomie taktycznym.

System taktycznej łączności pola walki RADION® pozwala na realizację bezpiecznej łączności danych i fonicznej pomiędzy elementami oddziałów i pododdziałów taktycznych, od szczebla drużyny do szczebla batalionu, z zapewnieniem łączności do elementów szczebla operacyjnego (np. brygady).

System RADION® złożony jest z urządzeń podzielonych funkcjonalnie w sposób zapewniający elastyczną i skalowalną konfigurację różnych wariantów systemu, o różnym stopniu złożoności, dostosowanych do aktualnych potrzeb Użytkownika. Z pomocą stosunkowo niewielu elementów można konfigurować i implementować bardzo wiele wariantów systemu RADION® zależnych od wymaganej przepustowości, niezawodności dostarczenia informacji, wymagań na poziom zabezpieczenia informacji, możliwości współpracy z obiektami starszej i nowszej generacji.

Urządzenia systemu RADION® wykonane są zgodnie z wymaganiami grup mechaniczno-klimatycznych N.7, N.9, N.11, N.13 i N.14, co pozwala na ich instalację i użytkowanie w szerokim spektrum obiektów: aparatowniach przewoźnych, wozach wsparcia, wozach bojowych, namiotach, bunkrach i innych umocnionych budowlach, praktycznie w dowolnym miejscu.

Na rysunku przedstawiono przykładową strukturę obiektu, dołączonego do radiowej sieci IP, wykorzystującą urządzenia systemu RADION®.

System RADION® stanowi platformę do realizacji łączności utajnionej poprzez terminale spełniające wymagania protokołów SCIP, zapewniając na polu walki szyfrowanie informacji od abonenta do abonenta na wymaganym poziomie poufności. W przypadku wykorzystania kryptografii koalicyjnej zapewnia interoperacyjność oddziałów na poziomie wymiany informacji utajnionej. System RADION® pozwala jednocześnie na wykorzystanie utajniaczy IP-CRYPTO (lub NINE), bramek SCIP, jak również na dołączenie systemów wykorzystujących utajnianie grupowe za pomocą urządzeń GUU.

System RADION® do realizacji łączności radiowej wykorzystuje m.in. szerokopasmową sieć taktyczną pola walki, złożoną z programowanych radiostacji szerokopasmowych R-450C (SDR – software defined radio), realizującą skuteczną wymianę danych przez zautomatyzowane systemy dowodzenia i kierowania, przy zapewnieniu odpowiedniej pojemności i niezawodności dostawy fonii, wideo, danych telemetrycznych, informacji z sensorów, uogólnionego obrazu sytuacji operacyjnej, itp., na szczeblu taktycznym.

System RADION® współpracuje również z systemami łączności radioliniowej poprzez radiolinie cyfrowe z rodziny R-450A (eksploatowane w Siłach Zbrojnych RP) oraz R-460A - najnowsze radiolinie cyfrowe pasma III+ oraz IV.

System RADION® stanowi dogodną platformę teleinformatyczną do osadzenia systemów C4ISR, np. systemów zarządzania polem walki (BMS) lub pokrewnych (np. BFT), oferując mechanizmy współpracy na poziomie middleware’u w celu zapewnienia efektywnego zarządzania siecią łączności oraz uzyskania na bieżąco informacji o stanie kanałów komunikacyjnych.

System RADION® wyposażony jest w zestaw urządzeń, umożliwiających łączenie w różnorodnych konfiguracjach, w celu realizacji w/w funkcji. Poniżej zaprezentowano zasadnicze komponenty systemu.

Radiostacja R-450C - tworząca razem z innymi takimi radiostacjami szerokopasmową sieć taktyczną pola walki, w której wykorzystano protokoły i waveformy zapewniające zestawianie sieci 
ad-hoc w warunkach bojowych.

Router pokładowy RP-110, pełniący funkcję integratora, wyposażony jest w różnorodne interfejsy WAN, zapewniający współpracę z radiostacją R-450C oraz radioliniami i innymi środkami łączności. Przeznaczony jest do stosowania w zestawach sprzętu przewoźnego (np. aparatowniach polowych)
i stacjonarnego wykorzystywanego do budowy szkieletowej sieci taktycznej IP, umożliwiając realizację długoterminowej komutacji traktów cyfrowych oraz budowy szkieletowo-dostępowej sieci teleinformatycznej typu IP.

Router RP-101 umożliwia budowę szkieletowo-dostępowej sieci teleinformatycznej z wykorzystaniem protokołu IPv4 oraz IPv6. Współpracuje z innymi urządzeniami sieciowymi na rynku, niezależnie
od producenta. Bogata funkcjonalność routera umożliwia tworzenie zaawansowanych konfiguracji sieciowych. Znajduje się po stronie jawnej oraz współpracuje z wszelkimi urządzeniami kryptograficznymi.

Switch pokładowy SP-112M spełnia funkcję zarządzalnego przełącznika sieci Ethernet, pracującego
w drugiej i trzeciej warstwie. Służy do rozdzielania sieci wewnętrznej LAN, posiada dodatkowe funkcje konfiguracji ustawień i parametrów danych portów (np. VLAN, port morroring).

Serwer usług sieciowych SUS-8 stanowi platformę dla pakietu oprogramowania zarządzającego
i nadzorującego pracę systemu RADION® (SMIKO), jak również dla oprogramowania aplikacyjnego Użytkownika: BMS, BFT, systemy kierowania bateriami armat lub rakiet, system CA lub stacja generacji kluczy, serwer proxy dla współpracy między klauzulami i wiele innych.

Cyfrowe pulpity łączności AC-20IP przeznaczone są do realizacji połączeń głosowych z wykorzystaniem technologii VoIP (Voice Over IP). Urządzenia mogą działać jako klient sieci VoIP z sygnalizacją SIP lub H.323. Potrafią współpracować z interkomem zainstalowanym na pojeździe. Przeznaczone są do łączności fonicznej w systemach wykorzystujących technologię VoIP. Dodatkowo możliwa jest sygnalizacja alarmów (np. chemicznych, przeciw lotniczych) otrzymanych z sygnalizatora alarmowego.

Komunikacja głosowa zapewniana jest dzięki Łącznico-krotnicy ŁK-24VC, która przeznaczona jest do stosowania w zestawach punktów dostępowych pomiędzy siecią telefonii cyfrowej, a siecią telefonii VoIP. Urządzenie współpracuje z łącznicami systemu STORCZYK poprzez styk elektryczny lub optyczny oraz z urządzeniami przetwarzania danych (np. komputerami, routerami). Umożliwia zestawianie połączeń pomiędzy siecią komutacji pakietów (VoIP), a siecią komutacji kanałów. Ponadto umożliwia zestawianie połączeń pomiędzy sieciami ISDN i VoIP przy wykorzystaniu sygnalizacji SIP lub H.323 oraz podłączenie do radiostacji wąskopasmowych KF lub UKF (np. RF-5800H, RRC9211).

Łącznico-krotnica ŁK-24VC-EX – dodatkowa łącznico-krotnica, zapewniająca usługi kompatybilne
z urządzeniami systemu STORCZYK, posiadająca łącznicę i krotnicę systemu STORCZYK. Urządzenie współpracuje poprzez trakt z urządzeniem ŁK-24VC, integrując w tym zestawie systemy telefonii VoIP, analogowej i STORCZYK. Łącznico-krotnica może być wykorzystywana do budowania małych polowych węzłów łączności tworzonych wokół wozów dowodzenia.

Urządzenie rejestrujące UR-110 jest stosowane do współpracy z urządzeniami sieciowymi (routery, switche), które udostępniają opcję port-mirroringu wszystkich swoich portów zewnętrznych. Kluczowym wymaganiem do poprawnej współpracy jest możliwość mirroringu wszystkich portów, umożliwiając otrzymanie przez rejestrator pakietów zarówno z interfejsów zewnętrznych (np. WAN), jak i interfejsów wewnętrznych takiego urządzenia (LAN). Dane te potrzebne są do prawidłowego rejestrowania (np. konferencji głosowej).

System RADION® wyposażony jest w autorskie oprogramowanie do monitorowania i kontrolowania obiektów o nazwie SMIKO. Środowisko przeznaczone jest do tworzenia, konfiguracji i monitorowania sieci, umożliwia zapis i odczyt konfiguracji urządzeń firmy Transbit, korzystając z komunikacji RS232, SSH, konfiguracji jedno-plikowej oraz wykorzystując urządzenia do zarządzania siecią. W aplikacji możliwe jest tworzenie graficznych schematów sieci, łącząc graficzną reprezentacje interfejsów fizycznych i radiowych urządzeń zawartych w bibliotece aplikacji. Dodatkowo możliwy jest widok mapy
z umiejscowieniem danych urządzeń oraz systemów. Do analizy łącza radiowego wykorzystywany jest przekrój terenu. Aplikacja umożliwia tworzenie grup, poprzez łączenie kilku urządzeń w jeden obiekt, uproszczając budowane schematy. Dodatkowo funkcjonalność środowiska zapewnia monitorowanie utworzonej sieci, sygnalizując odpowiednie stany interfejsów, linków, oraz całych grup urządzeń (obiektów). W oprogramowaniu znajduje się moduł służący do drukowania utworzonych schematów sieciowych.

Przedstawiony powyżej zestaw urządzeń systemu RADION® nie wyczerpuje wszystkich możliwości
i jest jedynie wycinkiem z całej palety urządzeń.

Duża elastyczność w zestawianiu wariantów systemu, jednolite zarządzanie poprzez WWW lub aplikację użytkownika, parametry osiągane we wzajemnej współpracy i wysoka odporność na wymagania klimatyczne i mechaniczne pozwalają systemowi RADION® na osiągnięcie wysokiego stopnia integracji, zapewnienie użytkownikowi efektywnej platformy dla działania jego aplikacji oraz na spełnienie wymagań współczesnego pola walki.

„System taktycznej łączności pola walki RADION®.pdf”pobierz ulotkę